Līguma noslēgšana

1. Līzinga līgums, saskaņā ar ko Finto par līgumā noteiktiem maksājumiem noteiktā termiņā pārdod patērētāja izvēlētu automašīnu.
2. Aizdevuma summa ir robežās no EUR 1000 līdz EUR 15'000.
3. Līzinga darbības termiņš ir no 3 (trīs) līdz 72 (septiņdesmit diviem) mēnešiem.

Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi

4. Pircējs ir tiesīgs ierosināt Līguma darbības termiņa pagarināšanu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.
5. Visā līzinga līguma darbības laikā Jums būs jānodrošina transportlīdzekļa nepārtraukta apdrošināšana, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu ar Finto apstiprinātu apdrošināšanas sabiedrību (OCTA un KASKO, ja nepieciešams).
6. Pircējam ir pienākums veikt Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā vai normatīvajos aktos noteiktajā attiecīgā Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas periodiskuma termiņā.
7. Pircējs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar īpašumtiesību reģistrācijas veikšanu. Šo izdevumu apmērs nosakāms saskaņā ar personas, kas ved attiecīgo reģistru, cenrādi un/vai attiecībā uz reģistrāciju piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, ieskaitot visu nodevu un nodokļu samaksu.
8. Pircējs ir tiesīgs lietot Transportlīdzekli ārpus Latvijas Republikas teritorijas tikai ar transportlīdzekļa īpašnieka iepriekšēju rakstveida piekrišanu, saņemot attiecīgu pilnvaru, kā arī nokārtojot šim mērķim atbilstošu apdrošināšanu un uzrādot to Finto.
9. Bez transportlīdzekļa īpašnieka atseviškas rakstveida piekrišanas, Pircējs ir tiesīgs nodot Transportlīdzekli lietošanā savas ģimenes locekļiem.

Atbildība un saistību nepildīšana

10. No Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekļa saglabāšanu un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa bojājumu, bojāeju, zādzību, laupīšanu vai citādu nozaudēšanu, un citus riskus, kas ir saistīti ar Transportlīdzekli.
11. Bez transportlīdzekļa īpašnieka rakstveida piekrišanas nav tiesību iznomāt, atsavināt, dāvināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli.
12. Pircējam ir pienākums lietot Transportlīdzekli saudzīgi un uzturēt to saskaņā ar izgatavotāja un transportlīdzekļa īpašnieka izvirzītajiem lietošanas un uzturēšanas noteikumiem vai, ja tādi noteikumi nav izvirzīti, saskaņā ar vispārpieņemtajiem lietošanas un uzturēšanas noteikumiem, ko ievērojot Transportlīdzeklis saglabā lietošanas īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.
13. Ja Pircējs neizpilda visas savas Līgumā noteiktās maksājuma saistības pret Finto, Finto ir tiesīgs pārņemt valdījumā un pārdot Transportlīdzekli pēc sava ieskata, ievērojot, ka ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas Transportlīdzeklis ir pārdodams par iespējami augstāko Transportlīdzekļa tirgus cenu. No Transportlīdzekļa pārdošanas ieņēmumiem tiek segti Līzinga devējam radušies Transportlīdzekļa pārdošanas, uzturēšanas, remonta un glabāšanas izdevumi, visi nesamaksātie Līzinga maksājumi, Procenti, kas aprēķināti par laika posmu līdz Transportlīdzekļa pārdošanas dienai un un līgumsodi, kā arī tiek apmierināti pārējie  prasījumi atbilstoši Līgumam.


Līzinga līguma un saistību izbeigšanas kārtība

14. Līzinga ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji veikt aizdevuma atmaksu un izpirkt Transportlīdzekli pirms termiņa, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot par to Finto.
15. Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa bez komisijas maksas.